June 24, 2024
 • 
Press Releases

Teckningsoptioner av serie TO2 tecknades till cirka 63,5 procent och Rightbridge Ventures Group AB (publ) tillförs cirka 1,3 MSEK efter kvittningar av skulder om 3,5 MSEK

Teckningsoptioner av serie TO2 tecknades till cirka 63,5 procent och Rightbridge Ventures Group AB (publ) tillförs cirka 1,3 MSEK efter kvittningar av skulder om 3,5 MSEK

2024-06-24

Rightbridge Ventures Group AB (publ) (”Rightbridge” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka emitterades i samband med en emission och lånefinansiering under det fjärde kvartalet 2023. Totalt nyttjades 205 816 260 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande cirka 63,5 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 205 816 260 aktier till en teckningskurs om 0,0234 SEK per aktie. 148 553 446 Av de 205 816 260 tecknade aktierna avser kvittning av befintliga skulder från aktieägare. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs Rightbridge cirka 1,3  MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 pågick under perioden från och med den 3 juni  2024 till och med den 17 juni 2024. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 fastställdes till 0,0234 SEK.

Jag är mycket glad och tacksam över det stora intresset våra aktieägare visat, vi har starka aktieägare som tror på verksamheten som har konverterat skulder och på så sätt stärkt vår balansräkning, kommenterar Claes Kalborg, VD Rightbridge.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 ökar antalet aktier i Rightbridge med 205 816 260 aktier, från 648 464 976 till totalt 854 281 236 aktier. Aktiekapitalet ökar med 2 058 162,6 SEK, från 6 484 649,76 SEK till 8 542 812,36 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO2 uppgår utspädningen till cirka 24,09 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För mer information, vänligen kontakta:

Claes Kalborg, VD

Telefon: +46 73 444 55 07

E-post: claes.kalborg@rightbridge.se

Mads Jorgensen, styrelseordförande

Telefon: +45 28 97 15 75

E-post: mvj@bluehorizoninvestment.com

Denna information är sådan information som Rightbridge är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-06-24 15:00 CEST.

Teckningsoptioner av serie TO2 tecknades till cirka 63,5 procent och Rightbridge Ventures Group AB (publ) tillförs cirka 1,3 MSEK efter kvittningar av skulder om 3,5 MSEK

Search for something