Företrädesemission 2024

Bakgrund och motiv

Bolagets kärnverksamhet innefattar investeringar i företag, infrastruktur, och immateriella rättigheter som är strategiskt positionerade för att dra nytta av den exponentiella tillväxten inom dessa områden. Genom att ackumulera en diversifierad portfölj, har Bolaget strävat efter att skapa ett robust och synergistiskt ekosystem som kan maximera både skalfördelar och innovationspotentialen inom olika verksamhetsområden som intäkter, marknadsföring, försäljning, kundanskaffning och teknologisk utveckling.Sedan noteringen har RightBridge aktivt sökt och genomfört investeringar, vilket har lett till en bred portfölj inom e-sport och gaming. Denna strategiska diversifiering har historiskt varit central för Bolagets ambition att inte bara vara en investerare utan också en katalysator för innovation och tillväxt inom sektorn. Bolagets strategi har även involverat att identifiera och engagera sig i uppstartsbolag samt etablerade verksamheter som visar upp potential för disruptiv tillväxt och stark marknadspositionering.

Den nya styrelsen som tillträdde senhösten 2023 har gjort bedömningen att Bolagets tidigare affärsidé, verksamhet och arbetssätt inte varit tillfredsställande och avser därför att ändra Bolagets inriktning vilket bolagets VD och ledning omgående startat. Bolaget har därför under hösten valt att göra stora nedskrivningar av historiska investeringar och har under de senaste månaderna omvärderat och omstrukturerat sin portfölj. Syftet med omstruktureringen är att säkerställa att varje investering är i linje med den nya strategiska inriktningen och att resurserna allokeras effektivt. Bland annat har detta inneburit att styrelsen tillsammans med Bolagets ledning beslutat att avyttra  portföljbolagen Knacks och Team Singularity för att konsolidera fokus och kapital till mer lovande och strategiska initiativ.  Omstruktureringen av verksamheten är pågående och kan innebära ytterligare nedskrivningar samt/eller avyttringar.

Samtidigt har nya möjligheter uppstått, särskilt inom ny teknik som Web 3 och ökade möjligheter inom IP-rättigheter, vilket har lett till att Bolaget har utökat sin strategi för att inkludera dessa områden. Det exklusiva samarbetet med Crazy Frog markerar en del av denna nya strategiska riktning och illustrerar Bolagets förmåga och vilja att anamma innovativa partnerskap och affärsmodeller.Sammanfattningsvis är bakgrunden till nyemissionen en kombination av Bolagets historiska tillväxt, strategiska ompositionering och behovet av att stärka kapitalbasen för att genomföra strategibytet   och nå lönsamhet. RightBridge står vid en vändpunkt där nästa fas av expansion kräver en solid finansiell grund för att kunna realisera de möjligheter som Bolaget identifierat.

VD ORD

Det har varit några hektiska månader sedan jag tog över VD rollen för Rightbridge. Sedan jag tillträdde som VD i samband med att den nya styrelsen valdes in senhösten 2023, har vi arbetat med att utvärdera den befintliga portföljen och avyttra bolag som inte är i linje med vår nya strategi. Detta är ett arbete som fortlöper. Jag kan konstatera att vi har en solid grundstruktur och ett litet men väldigt strukturerat och professionellt team för att genomföra den nya strategi som Bolaget kommunicerat under senhösten 2023.

Vårt primära fokus nu är att skapa en solid finansiell bas för att bygga en infrastruktur för fokusområdena gaming, web 3, IP-rättigheter och utbildningskoncept inom bland annat det som allmänt beskrivs som ”toxicity inom gaming” (”Toxicity”) vilka är områden som på sikt ger Rightbridge goda möjligheter att nå lönsamhet. Vi kommer således fortsätta att agera inom områden där Rightbridge sedan tidigare är operativa (primärt gaming och web 3) men också fokusera mer på IP-rättigheter och Toxicity vilka är områden där Rightbridge historiskt inte haft ett starkt fokus. Rightbridge kommer även framgent fokusera på att vara en global aktör. Särskilt vad gäller IP-rättigheter så bedömer vi att det krävs en internationell närvaro för att skapa kommersiella värden.

IP-rättigheter och särskilt IP-utveckling är områden där jag varit aktiv under en stor del av min professionella karriär. Med undantag för ett antal större aktörer inom gaming är min åsikt att industrin inte varit tillräckligt duktiga på att varken bygga upp egna IP-portföljer eller att genom olika samarbeten kapitalisera på den kraft som finns i starka IP-rättigheter. Som tidigare annonserat har vi inlett ett exklusivt samarbete med CF Entertainment som är rättighetsinnehavare till Crazy Frog. Crazy Frog en unik digital närvaro med över 8 miljarder visningar på Youtube och vi bedömer ser en stor potential i utveckling av olika spelkoncept med Crazy Frog. Framförallt inom mobilspel men även på andra plattformar och Web 3. Avtalet ger oss en exklusiv rätt att både genom egen försorg och utlicensiering till tredje part utveckla spel.

Diskussioner förs redan med Kogama plattformen om att utveckla spel och världar med Crazy Frog där vi genom samarbete med CF Entertainment kan samordna marknadsföringsaktiviteter och på så sätt skapa synergier och driva trafik mellan Kogama och bl a Youtube.

Intäkter från licenssamarbeten kommer vara i form av royalties, förskott och garantier från licenstagare, dvs någon form av publishingavtal.

Vad gäller Toxicity har Rightbridge med Gaming Guardians börjat sondera marknaden och kommer successivt öka vår närvaro på området. Vår strategi är att skapa ett positivt eko- och rewardssystem baserat på utbildningspaket tillsammans med etablerade aktörer inom område. Vår erfarenhet visar tydligt på ett utbrett intresse och en vilja hos såväl aktiva gamers som kommersiella aktörer att vara med och skapa positiva krafter för att dämpa de negativa och toxiska element som finns inom gaming- och onlinemiljön i stort.  Vår bedömning är att det går att skapa positiva ekosystem vilka bidrar till en bättre gamingmiljö samtidigt som detta skapar kommersiella värden för Rightbridge. Jag har personligen arbetat under en längre period med dessa frågor och vi kommer inom kort publicera information om olika samarbetspartners inom området.

Utöver ovanstående fokusområden arbetar vi löpande med att se över och utvärdera Rightbridges portföljbolag. På lite kortare sikt ligger mitt fokus på att säkra den finansiella basen och renodla verksamheten genom att avyttra portföljbolag som antingen inte bidrar till lönsamhet eller skapar interna synergier. Exempel på detta är avyttringarna av Knacks och Team Singularity som skett under 2023. Kommande månader kommer att vara utmanande men vi ser med tillförsikt fram emot 2024 och Rightbridges fortsatta resa.

Claes Kalborg - VD Rightbridge Ventures Group AB

Emissionslikvidens användande

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget initialt 9,7 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 2,5 MSEK inklusive garantikostnader som uppgår till cirka 1,2 MSEK. Den initiala nettolikviden från Företrädesemission uppgår således till cirka 7,2 MSEK vid full teckning. Nettolikviden avses att disponeras för följande ändamål, angivna i prioritetsordning:
- Löpande verksamhet cirka 4 MSEK (55%).
- Avbetalning av kortfristiga lån cirka 2 MSEK (25%).
- Investeringar cirka 1,5 MSEK (20%).

I mån av behov kan Bolaget göra förändringar i verksamheten för att minska kapitalbehovet, till exempel avvakta med investeringar och dra ned ytterligare på de löpande kostnaderna. Under juni 2024 kan Bolaget tillföras ytterligare 6,5-13 MSEK före emissionskostnader beroende på utfall och teckningskurs av TO2.

Emissionserbjudandet i korthet

Erbjudande & emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar högst 162 116 244 units motsvarande högst 486 348 372 aktier, högst 324 232 488 teckningsoptioner av serie TO2. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Rightbridge cirka 9,7 MSEK föreemissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 tillförs Rightbridge cirka 6,5-13 MSEK före emissionskostnader. Slutliga potentiella likvider är beroende på slutligt fastställd lösenkurs för de nyaaktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2. 

Rätt attteckna units: Den som på avstämningsdagen den 11 januari 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en(1) unit bestående av tre (3) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2. 

Teckningskurs:
Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,06 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Bolagsvärde: Cirka 3,2 MSEK (före Företrädesemissionen). 

Teckningsperiod: Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 15 januari – 29 januari 2024. 

Handel med uniträtter och BTU: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 16 januari – 24 januari 2024. Handel med BTU(Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 januari 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 7, 2024. 

Teckningsoptioner:
Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. 

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier:
Rightbridge har erhållit en teckningsförbindelse om cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 15,2 procent av Företrädesemissionen, från Bolagets styrelseordförande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelsen. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier från externa investerare och Bolagets styrelseordförande om totalt cirka 8,2 MSEK, motsvarande cirka 84,8 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 9,7 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Föremissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om femton (15) procent avgaranterat belopp.

Dokument och länkar

Search for something