May 30, 2024
 • 
Press Releases

Teckningskurs fastställd för Rightbridges teckningsoptioner av serie TO2, teckningsperiod inleds den 3 juni 2024

2024-05-30 Stockholm 

Teckningskursen i Rightbridge Ventures Group AB (”Bolaget”) optionsserie TO2 (”TO2”) har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,0234 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds den 3 juni 2024 och pågår till och med den 17 juni 2024. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Rightbridge till en teckningskurs om 0,0234 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas tillförs Bolaget cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2 i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 3 juni – 17 juni 2024.

Villkor: En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,0234 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: 324 232 488 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Maximalt cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel TO2: 2024-06-13

Sista dag för att nyttja TO2: 2024-06-17

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer antalet aktier att öka med 324 232 488 aktier till totalt 972 697 464 aktier och aktiekapitalet att öka med 3 242 324,88 SEK till totalt 9 726 974,64 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 33,33 procent. TO2 är upptagen till handel på First North Growth Market under kortnamnet ”RIGHTB TO2” och med ISIN SE0021150091. 

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går till väga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Aqurat Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till Aqurat Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 CEST den 17 juni 2024. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till ordinarie aktier i Rightbridge.

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Kalborg, VD 

Telefon: +46 73 444 55 07
E-post: claes.kalborg@rightbridge.se

Mads Jorgensen, styrelseordförande
Telefon: +45 28 97 15 75
E-post: mvj@bluehorizoninvestment.com

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på  LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Corpura Fondkommission AB är Certified Adviser.

Teckningskurs fastställd för Rightbridges teckningsoptioner av serie TO2, teckningsperiod inleds den 3 juni 2024

Search for something