February 2, 2024
 • 
Press Releases

Rightbridge Ventures Group offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE,DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILLUSA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

Rightbridge Ventures Group AB(publ) ("Rightbridge" eller "Bolaget") offentliggör idag,den 31 januari 2024, utfallet i den företrädesemission av units, bestående avaktier och teckningsoptioner av serie TO2, som avslutades den 29 januari 2024("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka59,64 % procent, varav cirka 12,10 procent tecknades med stöd av uniträtter ochcirka 47,54 procent tecknades utan stöd av uniträtter. GenomFöreträdesemissionen tillförs Rightbridge därmed cirka 9,7 MSEK föreemissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner avserie TO2 ("Teckningsoptioner") inom ramen för emitterade units kanBolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 13 MSEK föreemissionskostnader, beräknat på en högsta teckningskurs om 0,04 SEK.

”Vi är glada att meddela marknaden att emissionen nu är slutförd. Det geross möjlighet att utveckla bolaget framåt och fortsätta driva de nya spännande projektenvi har presenterat för marknaden.”

Claes Kalborg  

 

Utfall i Företrädesemissionen

Totalttecknades 19 619 669 units med stöd av teckningsrätter, vilketmotsvarar cirka 12,10 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 77 066 516units utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 47,54 procent avFöreträdesemissionen och 65 430 059 units, motsvarande cirka 40,36 procentav Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionentecknades således till totalt 100 procent.

 

Varjeunit i Företrädesemissionen består av tre (3) aktier och två (2)Teckningsoptioner. Sammanlagt tecknades 162 116 244 units vilket motsvarar486 348 732 nya aktier och 324 232 488 Teckningsoptioner av serie TO2.Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 9,7 MSEK före avdrag föremissionskostnader, vilka uppgår till cirka 2,5 MSEK. Bolaget kan, vid fulltutnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, komma att erhållaytterligare högst cirka 13 MSEK före emissionskostnader, beräknat på en högstateckningskurs om 0,04 SEK.

 

Tilldelning och leverans

Tilldelningav units som tecknats utan stöd av uniträtter genomförs i enlighetmed de principer som angivits i det informationsmemorandum som offentliggjordesav Bolaget den 12 januari 2024. Beskedom tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kortatt skickas till de som tilldelats units via separat avräkningsnota.Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet medrespektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units till garantiåtagarnahar fördelats enligt önskemål från garantiåtagarna och i samråd med Bolaget ochdärmed har tilldelningen inte skett enligt pro-rata på garantibeloppet enligtvad som anges i garantiavtalen Bolaget ingått med respektive garant. Dettabeslut har tagits av styrelsen med hänsyn till det stora intresset fråndeltagarna i emissionen.  

 

Enligtpressmeddelandet gällande Företrädesemissionen som kommunicerades den 28november 2023 så fanns det en risk att styrelseordförandes ägande efterFöreträdesemissionen skulle överstiga 30 procent av samtliga aktier och därmedutlösa så kallad budplikt. Efter tilldelningen av garantibeloppet så kommerstyrelseordförande inte uppgå till över 30% och därmed kommer ingen budpliktatt utlösas.

 

Kvittning av nuvarande lån

Styrelseordförandehar för närvarande ett lån till bolaget om totalt 3 600 000 DKK (ca 5 400 000SEK), i enlighet med det informationsmemorandum som kommunicerats i samband medFöreträdesemissionen. Styrelseordförande har nu avyttrat cirka 1 137 901,62SEK av lånet till J.Søe Holding ApS_, och som deltar som garantiåtagare iemissionen. Både styrelseordförande och J.Søe Holding ApS kommer att kvitta 1 137 901,62SEK vardera, motsvarande deras tilldelade garantibelopp i Företrädesemissionen.Efter kvittning av lånen kvarstår ca 2 100 000 DKK (ca 3 125 000 SEK) avstyrelseordförande lån.

 

Handel med BTU

Handelmed betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market pågårunder kortnamnet RIGHTB BTU fram till dess att Företrädesemissionenregistrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 7, 2024.Därefter kommer BTU, efter cirka en vecka, att omvandlas till aktier ochTeckningsoptioner och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

 

Teckningsoptioner

Varjeteckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie underperioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 17 juni 2024 mot kontantbetalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen förBolagets aktie under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 29maj 2024, dock lägst 0,02 SEK per aktie och högst 0,04 SEK per aktie. Vid fulltnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs Bolaget ytterligarecirka 6,5-13 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer att tasupp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att Företrädesemissionenregistrerats hos Bolagsverket. Fullständiga villkor för Teckningsoptionernafinns tillgängliga på Bolagets webbplats: www.rightbridge.se

 

Aktiekapital och antal aktier

GenomFöreträdesemissionen ökar antalet aktier i Rightbridge med 486 348 732 aktier,från 162 116 244 aktier till 648 464 976 aktier, och aktiekapitalet ökar med 4 863487,32 SEK, från 1 621 162,44 SEK till 6 484 649,76 SEK, motsvarande enutspädningseffekt om cirka 75 procent. Vid fullt utnyttjande av samtligateckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kommer antalet aktieratt öka med ytterligare 324232 488 aktier till totalt 972697 464 aktier ochaktiekapitalet att öka med ytterligare 3242324,88 SEK till totalt 9 726 974,64SEK, vilket motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 33,33 procent.

 

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB(www.corpura.se) är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.Aqurat Fondkomission AB agerar emissionsinstitut.

 

För ytterligareinformation:

Claes Kalborg - VDRightbridge Ventures Group AB

Telefon: +46 73444 55 07

E-post:claes.kalborg@rightbridge.se

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-02 kl 15.50.

Om RightbridgeVentures Group

RightBridgeVentures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat tillatt investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en delav den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besökwww.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på LinkedIn. RightBridgeVentures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Marketoch Amudova AB är Certified Adviser.

Viktig information

Dettapressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning attförvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande harförberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll.Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation ochgör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör,oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande ellerpå dess exakthet, korrekthet eller fullständighet. Erbjudande om teckning ellerförvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande sker genom detinformationsmemorandum som tillhandahålls av Bolaget och som innehållerdetaljerad information om Bolaget.

Dettapressmeddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt Europaparlamentetsoch rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som skaoffentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp tillhandel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG(tillsammans med tillhörande delegerade förordningar ochgenomförandeförordningar, "Prospektförordningen"). Investerare börinte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktatinformationen i det ovan nämnda informationsmemorandum.

De värdepapper somavses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras underden vid var tid gällande U.S. Securities Act ("Securities Act") ochkan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighetmed ett undantag från registreringskraven i Securities Act ellervärdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte attregistrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande avvärdepapper i USA. Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, ochska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte hellerregistrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpligavärdepapperslagar i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweizeller Sydafrika och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inomeller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns ieller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Hongkong, Kanada, NyaZeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika. Det kommer inte att ske någoterbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Hongkong, Kanada,Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika.

I Storbritannienfår detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i)personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattasav artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (FinancialPromotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse "Financial PromotionOrder"), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d)("high net worth companies, unincorporated associations etc.") iFinancial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannieneller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i eninvesteringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services andMarkets Act 2000 ("FSMA")) i samband med emission eller försäljningav värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämnsgemensamt "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endastriktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer fårinte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. Eninvestering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbartmöjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevantapersoner.

I samtligaEES-medlemsstater ("EES"), utöver Sverige, är denna kommunikationämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevantamedlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill sägaenbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkäntprospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

Ämnen sombehandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden.Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta ochinnehåller uttryck som "avser", "förväntar","kan", "planerar", "uppskattar","beräknar" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena idetta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fallbaseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antagandenvar rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål förkända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentligafaktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanförBolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentligafaktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligtfrån de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i dennakommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen,uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gällerenbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att detmeddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera,bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandenai syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relationtill innehållet i denna kommunikation.

Rightbridge Ventures Group offentliggör utfall i företrädesemissionen

Search for something