February 27, 2024
 • 
Press Releases

Rightbridge Ventures Group meddelar sista dag för handel med BTU

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE,DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILLUSA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

RightbridgeVentures Group meddelar sista dag för handel med BTU

 

Företrädesemissioneni Rightbridge Ventures Group AB (publ) ("Rightbridge" eller"Bolaget"), som avslutades den 29 januari 2024(”Företrädesemissionen”), är nu registrerad hos Bolagsverket och betaldatecknade units (”BTU”) kommer att ersättas med aktier och teckningsoptioner.

 

Sista dag för handel med BTU på Nasdaq First North Growth Marketär den 1 mars 2024 och stoppdag hos Euroclear är den 5 mars 2024. De nyaaktierna och teckningsoptionerna beräknas bokas in på respektive aktieägaresVP-konto/depå den 7 mars 2024.

 

Förytterligare information:

Claes Kalborg - VD Rightbridge Ventures Group AB

Telefon: +46 73 444 55 07

E-post: claes.kalborg@rightbridge.se

 

Om RightbridgeVentures Group

RightBridge Venturesär ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till attinvestera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del avden digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besökwww.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på LinkedIn. RightBridge Ventures Group AB:s(publ) aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och CorpuraFondkommission AB är Certified Adviser.

 

Viktig information

Dettapressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning attförvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande harförberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll.Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation ochgör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör,oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande ellerpå dess exakthet, korrekthet eller fullständighet. Erbjudande om teckning ellerförvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande sker genom detinformationsmemorandum som tillhandahålls av Bolaget och som innehållerdetaljerad information om Bolaget.

 

Dettapressmeddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt Europaparlamentetsoch rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggörasnär värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på enreglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans medtillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar,"Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i devärdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationeni det ovan nämnda informationsmemorandum.

 

De värdepapper somavses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras underden vid var tid gällande U.S. Securities Act ("Securities Act") ochkan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighetmed ett undantag från registreringskraven i Securities Act ellervärdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte attregistrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande avvärdepapper i USA. Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, ochska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte hellerregistrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpligavärdepapperslagar i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweizeller Sydafrika och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inomeller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns ieller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Hongkong, Kanada, NyaZeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika. Det kommer inte att ske någoterbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Hongkong, Kanada,Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika.

 

I Storbritannienfår detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i)personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattasav artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (FinancialPromotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse "Financial PromotionOrder"), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d)("high net worth companies, unincorporated associations etc.") iFinancial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanförStorbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till attdelta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i FinancialServices and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med emission ellerförsäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådanapersoner benämns gemensamt "relevanta personer"). Dettapressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inteär relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen idetta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som dennakommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endastatt fullföljas med relevanta personer.

 

I samtligaEES-medlemsstater ("EES"), utöver Sverige, är denna kommunikationämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevantamedlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill sägaenbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkäntprospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

 

Ämnen sombehandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden.Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta ochinnehåller uttryck som "avser", "förväntar","kan", "planerar", "uppskattar","beräknar" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena idetta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fallbaseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antagandenvar rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål förkända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentligafaktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanförBolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentligafaktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligtfrån de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i dennakommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen,uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gällerenbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att detmeddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera,bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandenai syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relationtill innehållet i denna kommunikation.

 

Rightbridge Ventures Group meddelar sista dag för handel med BTU

Search for something