May 31, 2024
 • 
Press Releases

RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2024

FEM MILJONER SEK I MINSKADE KOSTNADER UNDER KVARTALET, FÖRBÄTTRAT RESULTAT MED 4,1MSEK

Koncernens resultaträkning i sammandrag

jan-mars

 

helår

TSEK

2024

2023

 

2023

Intäkter

338

2.530

6.691

EBITDA

-2.726

-5.467

-14.809

Avskrivningar och nedskrivningar

-69

-1.041

-27.352

EBIT

-2.795

-6.510

-42.176

Periodens resultat

-2.801

-6.993

-58.485

Resultat per aktie

-0,004

-0,04

-0,36

KONCERNENS RESULTAT
Tre månader januari-mars 2024

INTÄKTER. Koncernensnettoomsättning uppgick till 308 TSEK (2 530). Jämförelsetalen inkluderaravyttrade tillgångar. Intäktsminskningen är i linje med förväntningarna.


EBITDA.
KoncernensEBITDA för perioden uppgick till –2 726 TSEK (-5 467 TSEK). En förbättring med2 741 TSEK(50%) vilket är hänförligt till minskade kostnader på grund avavyttrade tillgångar.  


RESULTAT. Koncernensnettoresultat för perioden uppgick till -2 801 TSEK (-6 993 TSEK), enförbättring om 150% och minskning av kostnader om 4 200 TSEK. Resultat peraktie uppgick till -0,004 SEK (-0,04 SEK).

VD-brev

Kära aktieägare,

Vi fortsätter vår spännande resa med atttransformera Righbridge Ventures till ett företag inom gaming ochcross-media där IP-rättigheter står i fokus, helt i linje med vad vi tidigarekommunicerat. 

Vi är i slutfasen med OV Entertainment och räknar med att kunna offentliggöra SPA:t inom kort – en affär som kommer attförändra Rightbridge i grunden. Vi blir en global aktör med stark tillväxt, nyaintäktsströmmar och positivt kassaflöde. Detta ger oss en stark grund förytterligare tillväxt och expansion med bibehållen lönsamhet. Vi kommer att placera oss i en helt ny division, särskilt med tanke på vårt avtal med CF Entertainment som ger oss exklusiva rättigheter att utveckla spel för den globalt välkända figuren Crazy Frog, med cirka 10 miljarder visningar påYouTube.

Under kvartalet har tävlingen tillsammans med Adventure Box och Crazy Frog varit igång och vi är glada att så många spelare har varit med och deltagit i tävlingen. Bara teasern om tävlingen fick cirka 800 tusen visningar på YouTube och tävlingen genererade hundratals olika användarskapade spel och stort engagemang på Kogama plattformen. Detta var ett litet initialt samarbete och vi ser positivt på att utöka vår närvaro med Crazy Frog på andra plattformar där vi ser att det finns strategiska fördelar med samarbeten. 

Med bolagen inom OV kommer vi inte bara att vara aktiva inom spelindustrin med Crazy Frog, utan även skapa intäktsströmmar inom närliggande områden. Jag kommer att utveckla dessa närmare i kommande rapporter och vi kommer presentera spännande planer framöver.

Q1-resultatet ligger helt i linje medvåra förväntningar, och minskningen av intäkter beror helt på att vi avyttratde historiska bolagen i portföljen som inte bidrog till varken lönsamhet eller som passar in i den nya strategin. Detta innebär även att vi avslutat projektsom vi tidigare såg potential i men med utmaningar att få lönsamhet i,exempelvis det i MENA regionen. Genom avyttringarna har vi minskat kostnaderna med cirka fem MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Claes Kalborg

VD

Rightbridge Ventures Group

Hela rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida www.rightbridge.se

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Kalborg, VD 

Telefon: +46 73 444 55 07
E-post: claes.kalborg@rightbridge.se

MadsJorgensen, styrelseordförande
Telefon: +45 28 97 15 75
E-post: mvj@bluehorizoninvestment.com

Adress: 
RightbridgeVenturesGroup AB (publ)
Östermalmsgatan 26
114 26
Stockholm 

OFFENTLIGGÖRANDE
Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-31 kl 7.32

RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2024

Search for something