December 7, 2023
 • 
Press Releases

Rightbridge Ventures Group ändrar datum för extra bolagsstämman och presenterar därmed en ny tidplan för planerad företrädesemission.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING,VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER INÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERINGAV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGAREREGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

RightbridgeVentures Group ändrar datum för extra bolagsstämman och presenterar därmed en nytidplan för planerad företrädesemission. Utöver en uppdaterad tidplan för företrädesemissionengäller övriga villkor, såsom teckningskurs, emissionsvolym, garanti- ochteckningsåtaganden etc.,  för företrädesemissionenfortsatt oförändrade i enlighet med vad som offentliggjordes genom bolagetspressmeddelande den 28 november 2023

 

Rightbridge Ventures Group AB (publ)(”Rightbridge” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 28 november 2023 attstyrelsen, villkorat av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma iBolaget den 28 december 2023, beslutat att bland annat genomföra en emission avunits bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagetsbefintliga aktieägare om cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”).Styrelsen har idag har fattat beslut om att ändra datum på den extra bolagsstämmantill den 9 januari 2024, presentera en ny tidplan för Företrädesemissionensamt, villkorat av godkännande vid den extra bolagsstämman, beslutat om Företrädesemissionenpå nytt. Kallelse till den nya extra bolagsstämman den 9 januari 2024offentliggörs genom separat pressmeddelande.

 

Uppdateradtidplan för Företrädesemissionen

·        9 januari 2024: Extra bolagsstämma

·        9 januari 2024: Sista dag för handel iBolagets aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen.

·        10 januari 2024: Första dag för handeli Bolagets aktie exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen.

·        11 januari 2024: Avstämningsdag förrätt till deltagande i Företrädesemissionen.

·        [12 januari 2024: Offentliggörande avinformationsmemorandum].

·        15 januari-24 januari 2024: Handel meduniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market.

·        15 januari-29 januari 2024:Teckningsperiod.

·        15 januari 2024 fram till dess attBolagsverket registrerat Företrädesemissionen: Handel med betalda tecknadeunits (BTU).

·        31 januari 2024: Beräknat datum föroffentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.  

 

Utöver enuppdaterad tidplan för Företrädesemissionen gäller övriga villkor, såsomteckningskurs, emissionsvolym, garanti- och teckningsåtaganden etc.,  för Företrädesemissionen fortsatt oförändradei enlighet med vad som offentliggjordes genom Bolagets pressmeddelande den 28november 2023, innebärandes bland annat att:

 

•                    Företrädesemissionenomfattar högst 162 116 244 units motsvarande högst 486 348 372aktier, högst 324 232 488 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Rightbridge cirka 9,7 MSEK föreemissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2tillförs Rightbridge cirka 6,5-13 MSEK före emissionskostnader. Slutligapotentiella likvider är beroende på slutligt fastställd lösenkurs för de nyaaktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2.

•                    En(1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1)uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit beståendeav tre (3) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2.

•                    Teckningskurseni Företrädesemissionen uppgår till 0,06 SEK per unit, vilket motsvarar enteckningskurs om 0,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitterasvederlagsfritt.

•                    Företrädesemissionenmotsvarar en värdering av Rightbridge (pre-money) om cirka 3,2 MSEK.

•                    Teckningsoptionernakommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter attFöreträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

•                    Rightbridge har erhållitteckningsförbindelser om cirka 1,5 MSEK och emissionsgarantier om cirka 8,2MSEK, motsvarande totalt 100 procent av Företrädesemissionen.

•                    Vidfull teckning av units i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt atttillföras cirka 9,7 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 2,5MSEK, varav garantiersättning uppgår till högst cirka 1,2 MSEK. Vid fulltutnyttjande av samtliga teckningsoptioner och om lösenkursen fastställs tillden högsta lösenkursen inom respektive kursintervall för teckningsoptionernatillförs Bolaget högst ytterligare cirka 13 MSEK före avdrag föremissionskostnader, som beräknas uppgå till högst cirka 0,2 MSEK.

 

Bolagets styrelseordförande kan genomteckning i Företrädesemissionen nå ett aktieägande som överstiger 30 procent avsamtliga aktier och röster i Bolaget, och därmed utlösa så kallad budpliktenligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. Bolagetsstyrelseordförande har åtagit sig att inom fyra veckor från registrering av denya aktierna avyttra aktier i sådan utsträckning att styrelseordförandes totalainnehav inte längre representerar minst tre tiondelar av röstetalet församtliga aktier i Bolaget, varigenom budplikt bortfaller. Bolagetsstyrelseordförande har således inte för avsikt att lämna något offentligtuppköpserbjudande avseende aktierna i Bolaget. Bolagets styrelseordförande haråtagit sig att genomföra den nämnda avyttringen inom fyra veckor frånregistrering av de nya aktierna till en icke-närstående part.

 

Övriga förslagtill beslut som offentliggjordes genom Bolagets kallelse den 28 november 2023är oförändrade och kommer att inkluderas i det separata pressmeddelandet medkallelse till extra bolagsstämma den 9 januari 2024.

 

För ytterligareinformation:

Claes Kalborg -VD Rightbridge Ventures Group AB

Telefon: +46 73444 55 07

E-post: Claes.Kalborg@rightbridge.se

 

Om RightbridgeVentures Group

RightBridgeVentures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat tillatt investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en delav den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besökwww.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på LinkedIn. RightBridge Ventures Group AB (publ)saktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är CertifiedAdviser.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att säljaaktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet idetta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarigför dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast avbakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett.Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i dettapressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i dettapressmeddelande sker genom det informationsmemorandum som tillhandahålls avBolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget.

 

Detta pressmeddelande utgör en annons och inte ettprospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds tillallmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävandeav direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar ochgenomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inteinvestera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktatinformationen i det ovan nämnda informationsmemorandum.

 

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inteoch kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. SecuritiesAct ("Securities Act") och kan därmed inte erbjudas ellersäljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag frånregistreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen irelevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USAeller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA. Detta pressmeddelandekommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepappernasom beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte attregistreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Hongkong,Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får inte, med vissaundantag, erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någonperson vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boendei, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika.Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri iAustralien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika.

 

I Storbritannien får detta pressmeddelande endastdistribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionellerfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i FinancialServices and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändradelydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas avartikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporatedassociations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinnersig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan elleruppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband medemission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (allasådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Dettapressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inteär relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen idetta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som dennakommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endastatt fullföljas med relevanta personer.

 

I samtliga EES-medlemsstater (”EES"), utöverSverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart tillkvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet meddefinitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investeraretill vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevantaEES-medlemsstaten.

 

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehållaframåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inteavser historiska fakta och innehåller uttryck som ”avser”, ”förväntar”, ”kan”,”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar” och andra liknande uttryck. Deframåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olikaantaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även omBolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådanaframåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter,tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga attförutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter,tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultatenkan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen ellerunderförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena.Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i dettameddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändrasutan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska,uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktadeuttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter somuppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

 

 

Rightbridge Ventures Group ändrar datum för extra bolagsstämman och presenterar därmed en ny tidplan för planerad företrädesemission.

Search for something