January 15, 2024
 • 
Press Releases

Rightbridge Ventures Group AB: Idag inleds teckningsperioden i företrädesemissionen

Rightbridge Ventures Group AB: Idag inleds teckningsperioden i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idag, den 15 januari, inleds teckningsperioden i Rightbridge Ventures Group AB (publ) (''Rightbridge” eller ”Bolaget'') företrädesemission av units som offentliggjordes 28 november 2023 (''Företrädesemissionen'').

Informationsmemorandumet avseende Företrädesemissionen finns tillgängligt på Rightbridges hemsida, www.rightbridge.se, och på Aqurat fondkommissions hemsida, www.aqurat.se.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

• 15 januari-29 januari 2024: Teckningsperiod.

• 16 januari-24 januari 2024: Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market.

• 16 januari 2024 fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen: Handel med betalda tecknade units (BTU).

• 31 januari 2024: Beräknat datum för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Företrädesemissionen i sammandrag:

• Företrädesemissionen omfattar högst 162 116 244 units motsvarande högst 486 348 372 aktier, högst 324 232 488 teckningsoptioner av serie TO2. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Rightbridge cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 tillförs Rightbridge cirka 6,5-13 MSEK före emissionskostnader. Slutliga potentiella likvider är beroende på slutligt fastställd lösenkurs för de nya aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2.

• En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2.

• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,06 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

• Företrädesemissionen motsvarar en värdering av Rightbridge (pre-money) om cirka 3,2 MSEK.

• Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

• Rightbridge har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,5 MSEK och emissionsgarantier om cirka 8,2 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av Företrädesemissionen.

• Vid full teckning av units i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 9,7 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK, varav garantiersättning uppgår till högst cirka 1,2 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner och om lösenkursen fastställs till den högsta lösenkursen inom respektive kursintervall för teckningsoptionerna tillförs Bolaget högst ytterligare cirka 13 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till högst cirka 0,2 MSEK.

Informationsmemorandum Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av det informationsmemorandum som nyligen offentliggjordes. Informationsmemorandumet och anmälningssedlar kommer tillgängliggöras på Bolagets webbplats: www.rightbridge.se, och på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkomission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Claes Kalborg - VD Rightbridge Ventures Group AB

Telefon: +46 73 444 55 07

E-post: claes.kalborg@rightbridge.se

Om Rightbridge Ventures Group

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag

som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin.

För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är

Certified Adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i

Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess

innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte

anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta

pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet. Erbjudande om teckning eller förvärv

av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande sker genom det informationsmemorandum som

tillhandahålls av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget.

Detta pressmeddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till

allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG

(tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "Prospektförordningen").

Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat

informationen i det ovan nämnda informationsmemorandum.

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var

tid gällande U.S. Securities Act ("Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan

registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller

värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att

lämna något erbjudande av värdepapper i USA. Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och

ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att

registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz

eller Sydafrika och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon

person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Hongkong, Kanada,

Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper

som beskrivs häri i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika.

I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har

professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets

Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse "Financial Promotion Order"), (ii) personer

som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i

Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom

inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services

and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller

får delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast

riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på

informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation

avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

I samtliga EES-medlemsstater ("EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig

enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i

Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett

godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är

samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "avser", "förväntar", "kan",

"planerar", "uppskattar", "beräknar" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta

pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om

Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för

kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att

förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga

faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som

uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen

för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att

granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att

spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

Rightbridge Ventures Group AB: Idag inleds teckningsperioden i företrädesemissionen

Search for something