November 24, 2023
 • 
Press Releases

Rightbridge Ventures avyttrar portföljbolaget Team Singularity för 1 dkk och sparar 570.000 SEK i kortsiktig finansiering

Rightbridge Ventures Group AB  (publ) (”Rightbridge”) eller (”Bolaget”) har idag ingått avtal om att avyttra samtliga aktier i Team Singularity ApS (”SNG”) till Atle Capital ApS som är minoritetsägare. Köpeskillningen uppgår till en (1) DKK. Försäljningen av SNG leder till en goodwillnedskrivning om 18,7 MSEK samt nedskrivning av lån om 4 MSEK.

Den nya styrelsen i Rightbridge, tillsammans med den nya ledningen, har under oktober månad genomgått en översyn av verksamheten för att renodla portföljen genom att bli ett investmentbolag med fokus på IP rättigheter och gaming. För att genomföra strategin har styrelsen valt att avyttra portföljbolag som inte bedöms i linje med den nya strategiska inriktningen. Bolagets försäljning av SNG är i enlighet med den nya strategin och syftet med försäljningen är att minska bolagets exponering mot olönsamma marknader. Bolaget bedömer att en minskad skuldsättningsgrad ökar möjligheterna för att genomföra kapitalanskaffningar för att verkställa den nya strategin och därmed öka aktieägarnas avkastning över tid.

SNG har haft en väsentlig påverkan på koncernens finansiella ställning under räkenskapsåren 2022 och 2023 vilket kommer att återspeglas i koncernens kommande finansiella rapporter för 2023. SNG’s intäkter uppgick under 2022 till 3 MSEK och med ett EBITDA-resultat på -1 MSEK. Under de första två kvartalen för 2023 har SNG haft intäkter på 0,4 MSEK och ett EBITDA -resultat på -1 MSEK. Försäljningen slutförs under november månad och SNG kommer inte att vara en del av de konsoliderade finansiella rapporterna från och med december 2023. Aktierna i SNG ägs av det helägda dotterbolaget Rightbridge Ventures AB och leder till en nedskrivning av aktier i dotterbolag om 15 MSEK samt koncerninterna lån om 3 MSEK samt ytterligare 1 MSEK koncerninterna lån hänförligt till Rightbridge Ventures Group AB.  

“Försäljningen av SNG är i linje med vår nya strategi vilket möjliggör större fokus på andra områden i vår portfölj men även möjliggör nya spännande projekt att ta in i portföljen” kommenterar Claes Kalborg - VD för Rightbridge.

För ytterligare information kontakta:

Claes Kalborg, VD Rightbridge Ventures Group, tel +46 73 444 55 07

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt at offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-24.

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på  LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

Rightbridge Ventures avyttrar portföljbolaget Team Singularity för 1 dkk och sparar 570.000 SEK i kortsiktig finansiering

Search for something