April 12, 2023
 • 
Press Releases

RightBridge averts further investment in Tricked resulting in foreclosure decision

WED, APR 12, 2023 22:36 CET

As previously announced, Tricked ApS' board of directors and management have conducted a complete review ofTricked  ApS ("Tricked" or the "Company") to create conditions for continued operation. During the period, the company has significantly reduced its costs, but the Board, shareholders and management have stated that continued operation without major investments is no longer feasible resulting in the decision of bankruptcy filing.  Board, management and shareholders have therefore decided no further support the company financially for continued operations.  Tricked's owners and board of directors have therefore declared the Company in bankruptcy.  The decision means an impairment in the balance sheet of RightBridge Ventures Group AB (”RightBridge” eller ”Group”) linked to when the Company was acquired. Furthermore, this also means a cost reduction and improved liquidity, which Rightbridge's Board of Directors and management have taken into consideration.

During the last months, the local market conditions and the Company's baseline have changed and RightBridge therefore chooses to focus its funding on more profitable projects.   The decision will have a material impact on RightBridge's and the Group's financial results during the second quarter of the year.  The estimated impairment loss in the balance sheet is non-recurring and linked to when the Company was acquired. It will also affect a decrease in sales attributable to the Company's operations and at the same time a significant cost reduction for the Group. This will improve the Group's liquidity and earnings.

Intensive work has been ongoing within Tricked during the autumn, as well as during the first quarter of 2023.  For Tricked, the market has fluctuated with reduced demand as a result for their gaming centre activities, and even though the cost base has been lowered, the right conditions are no longer in place for continued operation. The filing for bankruptcy follows a further analysis that has shown that the necessary investments required to continue the business in the long term with profitability are not economically justifiable.

At the same time, RightBridge can state that the problem is isolated to this subsidiary and that the other businesses continue to develop in line with expectations. We continue to work with Tricked and will return with further information. RightBridge is the largest creditor of the Company and will now review various alternatives with the future manager.

"At the same time as we receive several large deals within RightBridge, such as the recently announced deal with companies in the Middle East that occupy resources through delivery, we have continued to work on the transformation of Tricked. However, we see a problem in how the market has developed and in the Tricked offline business model in this particular current market. It is also important that RightBridge as a company has a cost perspective in its portfolio companies, even if the decision is tough to make, the result for the entire group will improve in the long run with the decision. " – Carlos Barrios, CEO RightBridge Ventures group AB

This information is inside information that RightBridge Ventures Group AB (publ) is obliged to make public according to the EU's market abuse regulation. The information was provided through the above contact person, for publication on 12 April 2023

For further questions, please contact:

Carlos Barrios - CEO RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

RightBridge Ventures is a compounder and investment company based in Stockholm (Sweden) dedicated to investing in companies that shape the future of esports and gaming as part of the digital media and entertainment industry. For more information visit www.rightbridge.se or get updates by following us on Twitter on Instagram and LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)'s shares are traded on the Nasdaq First North Growth Market and Amudova AB is a Certified Adviser.

RightBridge avstår vidare investering i Tricked med beslut om nedläggning

ONS, APR 12, 2023 22:36 CET 

Som tidigare meddelats har Tricked ApS styrelse och ledning genomfört en fullständig genomlysning av Tricked ApS (”Tricked” eller ”Bolaget”) för att skapa förutsättningar för fortsatt drift. Bolaget har under perioden sänkt sina kostnader kraftigt på ett bra sätt men Styrelse, Ägare och Ledning har konstaterat att fortsatt drift utan större investeringar inte är genomförbart där resultatet är konkurs. Styrelse, Ledning och övriga Ägare har därför beslutat att inte fortsatt stödja bolaget finansiellt för fortsatt drift. Trickeds ägare och styrelse har därför beslutat om att försätta Bolaget i konkurs. Beslutet medför en nedskrivning i balansräkningen för RightBridge Ventures Group AB (”RightBridge” eller "Koncernen”) kopplat till när Bolaget förvärvades. Vidare medför detta även en kostnadsminskning samt förbättrad likviditet vilket Rightbridge styrelse och ledning tagit hänsyn till.

Under den senaste tiden har marknaden och Bolagets förutsättningar förändrats och RightBridge väljer därför att fokusera på mer lönsamma och mer positiva projekt. Beslutet medför en väsentlig påverkan på RightBridges och Koncernens finansiella resultat under årets andra kvartal. Den beräknade nedskrivningen i balansräkningen är av engångskaraktär och kopplad till när Bolaget förvärvades. Men kommer också påverka en minskad omsättning hänförlig till Bolagets verksamhet och samtidigt en betydande kostnadsminskning för koncernen. Vilket kommer förbättra koncernens likviditet och resultat.    

Det har pågått ett intensivt arbete inom Tricked under hösten, samt under det första kvartalet av 2023. För Tricked har marknaden svängt med minskad efterfrågan som följd och även om kostnadsmassan sänkts finns inte längre rätt förutsättningar för fortsatt drift. Ansökan om konkurs följer efter att en vidare analys som visat att de nödvändiga investeringar som krävs för att långsiktigt driva verksamheten vidare under lönsamhet inte är ekonomiskt försvarbara.

RightBridge kan samtidigt konstatera att problemet är isolerat till detta dotterbolag och att de andra verksamheter fortsätter att utvecklas. Vi arbetar vidare med Tricked och kommer att återkomma med mera information längre fram. RightBridge är den största fordringsägaren av Bolaget och kommer nu se över olika alternativ med den kommande förvaltaren.

Samtidigt som vi får in flera stora affärer inom RightBridge, som den nyligen presenterade affären med bolag i mellanöstern som upptar resurser genom leverans, har vi arbetat vidare med transformationen av Tricked. Vi ser dock en problematik i hur marknaden har utvecklats och i Tricked offline affärsmodell på just denna nuvarande marknad. Det är också viktigt att RightBridge som bolag har ett kostnadsperspektiv i sina portföljbolag, även om beslutet är tufft att ta kommer resultatet för hela koncernen förbättras på sikt i och med beslutet.” – Carlos Barrios, VD RightBridge Ventures group AB

Denna information är insiderinformation som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios - VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på TwitterInstagram och LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

RightBridge averts further investment in Tricked resulting in foreclosure decision

Search for something