June 28, 2022
 • 
Press Releases

REGULATORY ANNOUNCEMENT: Communication from Rightbridge Ventures AB (publ) Annual Shareholders Meeting 28 juni 2022 (In Sweden)

Kommuniké från Rightbridge ventures Ab (publ) årsstämma den 28 juni 2022

Agilit Holding avser, i enlighet med tidigare kommunikation, att genomföra ett omvänt förvärv av RightBridge Ventures AB(”RBV”).

Följande information gäller RBV årsstämma den 28 juni 2022.

 

Idag, den 28 juni 2022, hölls årsstämma i Rightbridge Ventures AB (publ.). Nedan följer ensammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncern balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att återstående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val till styrelse och revisor och arvode

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om omval av Magnus Leppäniemi, Stefan Lindeberg och Kenneth Arnström. Johan Rooth omvaldes som styrelseordförande. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ordförande och att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 100 000 kr för år 2022.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om omval av Grant Thornton AB som revisionsbolag med Thomas Daae som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibleroch/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Stockholm den 28 juni2022

Rightbridge VenturesAB (publ)

Ytterligare information:

Kontakta CarlosBarrios, VD

Telefon: 070 51125 79

E-mail: carlos.barrios@rightbridge.se

 

RightBridgeVentures AB

RightBridgeVentures is a roll-up and investment company investing and acquiring companies in the esport and gaming industry with the objective to create an ecosystem that seeks synergies around revenues, marketing, sales, customer acquisition and technologies.

REGULATORY ANNOUNCEMENT: Communication from Rightbridge Ventures AB (publ) Annual Shareholders Meeting 28 juni 2022 (In Sweden)

Search for something