January 9, 2024
 • 
Press Releases

Kommunike från extra bolagsstämma 9 januari 2024

Kommunikéfrån extra bolagsstämma i Rightbridge Ventures Group AB den 9 januari 2024

 

Vid extrabolagsstämma i Rightbridge Ventures Group AB, org.nr. 559058-5807, (”Bolaget”)den 9 januari 2024 fattades bland annat följande beslut. För merdetaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen tillstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats ochfinns tillgängliga på Bolagets hemsida, rightbridge.se.

Ändring av bolagsordningen och minskningav aktiekapitalet

Extrabolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om a) ändring avbolagsordningen innebärande att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktierändras samt att aktier enbart ska utges i ett aktieslag och b) minskning avBolagets aktiekapital med 17 823 728,760296 kronor. Minskningengenomförs utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från0,12 kronor till 0,01 kronor per aktie. Minskningsbeloppet ska användas föravsättning till fritt eget kapital. Båda besluten fattades för att möjliggöraen nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) som beskrivs nedan.

Godkännandeav emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt förbefintliga aktieägare

Den 28 november 2023 offentliggjordeBolaget att styrelsen fattat beslut, under försättning av bolagsstämmansefterföljande godkännande, om nyemission av aktier och teckningsoptioner(units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).Extra bolagstämman godkände idag styrelsens beslut om Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen omfattar högst486 348 732 aktier och 324 232 488 teckningsoptioner av serie TO2,vilka ger rätt till teckning av totalt 324 232 488 aktier i Bolaget. Vidteckning av samtliga aktier som emitteras kommer Bolagets aktiekapital attkunna öka med ett belopp om högst 4 863 487,32 kronor. De belopp varmedaktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av samtligateckningsoptioner som emitteras är högst 3 242 324,88 kronor.

De som på avstämningsdagen den 11januari 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Bolaget kommer att erhållaen (1) uniträtt för varje aktie som innehas i Bolaget. En uniträtt berättigarinnehavaren att teckna nya units med företrädesrätt. En (1) uniträtt berättigarinnehavaren att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nya aktier ochtvå (2) teckningsoptioner av serie TO2. Teckning av aktier i Bolaget med stödav teckningsoptioner av serie TO2 äger rum från och med den 3 juni 2024 tilloch med den 17 juni 2024.

Teckningskursen är 0,06 kronor perunit, motsvarande 0,02 kronor per stamaktie. Teckningsoptionerna emitterasvederlagsfritt.

Teckning av units kan ske underperioden från och med den 15 januari 2024 till och med den 29 januari 2024.

Beslutom fondemission

Extra bolagsstämman beslutade, ienlighet med styrelsens förslag, om en fondemission innebärande att Bolagetsaktiekapital kommer att ökas med 12 960 241,440296 kronor utan utgivande av nyaaktier. Ökningen av aktiekapitalet genom fondemission sker genom att detrelevanta beloppet överförs från fritt eget kapital. Beslutet fattades för attmöjliggöra registrering utan tillstånd från Bolagsverket av beslutet omminskning av aktiekapitalet samt nyemission av aktier och teckningsoptioner sombeskrivs ovan.

 

 

Beslutom minskning av aktiekapitalet

Extra bolagsstämman beslutade, ienlighet med styrelsens förslag, om minskning av Bolagets aktiekapital medhögst 13 500 000 kronor. Minskningen genomförs utan indragning av aktiergenom att aktiens kvotvärde ändras till 0,01 kronor per aktie.Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital.Styrelsen bemyndigas att besluta om det exakta belopp som aktiekapitalet skaminskas med. Registrering av beslutet om minskning av aktiekapitaletförutsätter tillstånd från Bolagsverket.

 

Kommunike från extra bolagsstämma 9 januari 2024

Search for something