June 16, 2023
 • 
Press Releases

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP DEN 16 JUNI 2023

Årsstämma i Rightbridge Ventures Group AB, org. nr 559058–5807, ("Bolaget"), ägde rum idag den 16 juni 2023 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm.

Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman:

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.


Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor och arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsens sammansättning ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Johan Rooth, Carl Magnus Leppäniemi, Kenneth Arnström och Stefan Lindeberg omvaldes till styrelsens ledamöter. Johan Rooth omvaldes till styrelsens ordförande. Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 100 000 SEK till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna med undantag för styrelsens ordförande som inte ska erhålla något arvode.

Beslutades att entlediga Grant Thornton Sweden AB som revisor samt att välja MOORE Allegretto AB till ny revisor. MOORE Allegretto AB har meddelat att för det fall de väljs kommer Patrik Ekenberg att bli huvudansvarig revisor.


Beslut om att införa ett personaloptionsprogram

Årsstämman beslutade att införa incitamentsprogram 2023/2026 enligt förslag. Personaloptionsprogram 2023/2026 är riktat till vissa anställda i Bolaget och omfattar maximalt 4 800 000 personaloptioner. Varje personaloption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Rightbridge Ventures Group från och med den 1 september 2026 till och med den 30 september 2026. Teckningskursen för nyteckning av aktie motsvarar 100 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolaget aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om två (2) veckor efter årsstämman 2023.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och senast fram till nästa årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan.

Nyemissioner av aktier, liksom emissioner av teckningsoptioner och konvertibler, får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen får styrelsen med stöd av detta bemyndigande inte besluta om emissioner till koncernens styrelseledamöter, anställda och andra. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Beslutades att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydligande av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carlos Barrios, VD

Tel: +46 705 11 25 79

Email: carlos.barrios@rightbridge.se

Certified Adviser

Amudova AB är RightBridge Ventures Group AB Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.

Om RightBridge Ventures Group AB

RightBridge Ventures Group är ett investmentbolag. Bolaget är en ägare samt förvaltare av en portfölj av tillväxtbolag runtom den globala marknaden, där investeringen huvudsakligen återfinns inom e-sport- och gamingbranschen, digital media och web 3.0 med målet att skapa ett ekosystem som söker synergier kring intäkter, marknadsföring, försäljning, kundförvärv och teknologier. Visionen är att skapa långsiktig avkastning och att driva affärsutveckling inom vardera investering.

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP DEN 16 JUNI 2023

Search for something