June 17, 2024
 • 
Press Releases

Kommuniké från årsstämma i Rightbridge Ventures Group AB den 17 juni 2024

Kommuniké från årsstämma i RightbridgeVentures Group AB den 17 juni 2024

Vidårsstämma i Rightbridge Ventures Group AB, org.nr 559058–5807,(”Bolaget”) den 17 juni 2024 fattades bland annat följande beslut. Förmer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsentill årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare harpublicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, rightbridge.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning,resultatdisposition och ansvarsfrihet mm.
Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samtkoncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämmanbeslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att åretsresultat balanseras i ny räkning.

Årsstämmanbeslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktörenansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val avstyrelse och revisor

Årsstämmanbeslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utansuppleanter.

Förtiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintligastyrelseledamöterna Mads Jørgensen, ChristopherBergstresser, Carl Falkenberg, Nora Henriksson och Tord Steinsvik. MadsJørgensen omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämmanomvalde det registrerade revisionsbolaget MOORE Allegretto AB till revisor förtiden intill slutet av nästa årsstämma. MOORE Allegretto AB har meddelat attPatrik Ekenberg kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelse-och revisorsarvode

Årsstämmanbeslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelsensordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Årsstämmanbeslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighetmed sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut ominförande av kvalificerat personaloptionsprogram till styrelseledamöter

Årsstämmanbeslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, om A) införande avkvalificerat personaloptionsprogram till styrelseledamöter, B) emission avteckningsoptioner som säkringsarrangemang och C) godkännande av överlåtelse avteckningsoptioner. Personaloptionsprogrammet består av högst 40 637 140 personaloptioner. Varje personaloptionberättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ettlösenpris motsvarande det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktie påNasdaq First North Growth Market under en period om två veckor efter Bolagetsårsstämma 2024. Personaloptionerna kan nyttjas för teckning av aktier i Bolagetunder perioden från och med den 1 juli 2027 till och med den 30 september 2027.

Beslut ominförande av kvalificerat personaloptionsprogram till vissa anställda

Årsstämmanbeslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om A) införande av kvalificeratpersonaloptionsprogram till vissa anställda, B) emission av teckningsoptionersom säkringsarrangemang och C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.Personaloptionsprogrammet består av högst 24 209 360 personaloptioner.Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie iBolaget till ett lösenpris motsvarande det volymviktade genomsnittspriset förBolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tvåveckor efter Bolagets årsstämma 2024. Personaloptionerna kan nyttjas förteckning av aktier i Bolaget under perioden från och med den 1 juli 2027 tilloch med den 30 september 2027.

Beslut om bemyndigande för styrelsen attfatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämmanbeslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma,vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnasföreträdesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission avteckningsoptioner eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontantbetalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte varabegränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tidgällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

 

Kommuniké från årsstämma i Rightbridge Ventures Group AB den 17 juni 2024

Search for something