March 6, 2024
 • 
Press Releases

Kallelse till extra bolagsstämma Rightbridge ventures group ab

KALLELSE TILL extra bolagsSTÄMMA I Rightbridge VenturesGroup AB

Aktieägarna i Rightbridge Ventures Group AB, org.nr 559058–5807, (”Bolaget”)kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 mars2024 klockan 10:00 hos Advokatfirman Delphi på Mäster Samuelsgatan 17 iStockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

RÄTT ATT DELTA PÅBOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som önskardelta på stämman ska:

      (i)           dels vara införd i den av Euroclear Sweden ABförda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 15 mars 2024; samt

    (ii)           dels senast tisdagen den 19 mars 2024, ha anmältsitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till RightbridgeVentures Group AB, ”Extra bolagsstämma”, Norrlandsgatan 24, 111 43 Stockholm,eller per e-post till josef.segerlund@rightbridge.se.

Vid anmälan ska uppgesfullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummerdagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträden. Antaletbiträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman böranmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis ochandra behörighetshandlingar.

Personuppgifter somhämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och deltagande vidstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas förregistrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall,stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet meddataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679)som gäller från den 25 maj 2018. För fullständig information om hurpersonuppgifterna hanteras hänvisas till:  https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRVALTARREGISTRERADEAKTIER

Den som låtitförvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman,genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så attvederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken peravstämningsdagen fredagen den 15 mars 2024. Sådan registrering kan varatillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registreraaktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner,begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistreringsom av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts avrelevant förvaltare senast tisdagen den 19 mars 2024 kommer att beaktas vidframställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare somföreträds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad ochdaterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skakopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns,motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuelltregistreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakteni original ska även uppvisas på stämman.

Bolagettillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas påBolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida https://www.rightbridge.se/general-shareholders-meeting.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.         Stämmans öppnande och val av ordförande

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd

3.         Framläggande och godkännande av styrelsensförslag till dagordning

4.         Val av en eller två protokolljusterare

5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.         Bestämmande av antalet styrelseledamöter ochstyrelsesuppleanter

7.         Val av nya styrelseledamöter

8.         Fastställande av arvoden till nyastyrelseledamöter och ordförande

9.         Stämmans avslutande

 

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAGTILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 1 OCH 6-8

Punkt1. Stämmans öppnande och val av ordförande

Större aktieägare föreslår att advokat Emil Apelman, från AdvokatfirmanDelphi, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen består för närvarande av fyra (4)ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Större aktieägare föreslår attstyrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5)ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 7. Val av nya styrelseledamöter

Större aktieägare föreslår att stämmanbeslutar om nyval av Nora Henriksson, Christopher Bergstresser och TordSteinsvik till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästaårsstämma samt beslutar att entlediga Magnus Leppäniemi och Kin-Wai Lau frånsina uppdrag som ordinarie styrelseledamöter i Bolaget.

Kort presentation av de styrelseledamötersom föreslås för nyval:

Nora Henriksson

Nora Henriksson, född 1981, är förnärvarande VD och styrelseledamot i MediaMonks Stockholm AB och leder Media Monksi Norden. Nora har en mångsidig bakgrund inom teknik, marknadsföring, sport ochstorytelling och hennes tidigare erfarenhet innefattar allt från att varasportkommentator på de största TV-stationerna, till att vara producent ochmanusförfattare för TV och kommersiellt innehåll. Under det senaste decenniethar hon också haft ledande roller, bland annat som chef för filmavdelningen ochstrategiavdelningen på innehållsbyrån Appelberg. Nora brinner för att drivaförändring och tillväxt genom strategiska initiativ och innovativmarknadsföring. Hon förstår vikten av interkulturell förståelse och utnyttjardenna kunskap för att driva framgång i samarbeten och internationella miljöer.Noras erfarenhet inom sport, både som marknadsförare och journalist, har getthenne ett unikt perspektiv på storytelling och varumärkespositionering inomsport- och underhållningsindustrin.

ChristopherBergstresser

Christopher Bergstresser, född 1968, har enkarriär inom spel- och teknikindustrin, underbyggd av en ekonomiexamen från SanFrancisco State University. Han har bland annat arbetat på Sega, Konami ochAtari samt haft ledande befattningar inom MTG och Enad Global 7 i Sverige.Christopher är också en av grundarna av Appscotch, som förvärvades av AppAnnie.Dessutom har Christopher bidragit till styrelserna för Flagship Games Group,Mogul, reflection.io och Miniclip. För närvarande bidrar han med sin omfattandeerfarenhet till styrelserna för Flexion Mobile och Oceanview, och vägleder bådamot innovation och tillväxt.

TordSteinsvik

Tord Steinsvik, född 1965, är en IPbranschveteran med över 30 års erfarenhet inom IP licensering. Tord harstuderat ett fyraårigt ekonomiprogram vid Uppsala universitet samt liberal artsvid St Clares College Oxford under tre terminer. Tord är för närvarande VD förBulls Presstjänst AB, styrelseledamot i Bulls Holding AB, Bulls Presstjänst AB,EverySense AB och Healthy Family AB. Tord är också grundare och partner iRights & Brands AB. Tord har tidigare varit styrelseordförande i Jaramba ABoch verkställande direktör i Europa Press & Co.

Punkt 8. Fastställande av arvoden till nya styrelseledamöter ochstyrelseordförande

Större aktieägareföreslår att nyvalda styrelseledamöter ska erhålla samma arvode som övrigastyrelseledamöter i Bolaget, dvs. 100 000 kronor samt 200 000 kronor förstyrelseordförande. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valetfram till årsstämman 2024.

AKTIEÄGARES RÄTT ATTBEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 §aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någonaktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skadaför Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka påbedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Större aktieägaresfullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen.

 

Stockholm, mars 2024

Rightbridge Ventures Group AB

Styrelsen

 

Kallelse till extra bolagsstämma Rightbridge ventures group ab

Search for something