September 29, 2023
 • 
Press Releases

Kallelse till extra bolagsstämma i Rightbridge Ventures Group AB

Aktieägarna i Rightbridge Ventures Group AB, org.nr 559058-5807 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 oktober 2023 kl. 14.30 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14:15.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 oktober 2023,

 • dels senast den 12 oktober 2023 anmäla sig för deltagande på stämman. Anmälan ska ske via e-post till info@rightBridge.se eller via post till RightBridge Ventures Group AB, “EGM 2023”, Norrlandsgatan 24, 111 43 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 12 oktober 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.RightBridge.se) senast två veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två protokolljusterare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Val av nya styrelseledamöter och val av styrelseordförande
 8. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
 9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Val av ny styrelseledamöter och val av styrelseordförande

Då styrelseledamöterna Kenneth Arnström och Stefan Lindeberg meddelat att de, efter bolagsstämman, avgår som styrelseledamöter har styrelsen föreslagit nyval av Kin-Wai Lau och Larry Gan som styrelseledamöter, samt att Larry Gan väljs som styrelseordförande.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen bestå av Larry Gan (ordförande), Kin-Wai Lau, Magnus Leppäniemi och Johan Rooth.

Presentation av förslag till nya ledamöter:

Kin-Wai Lau är en tech investerare och entreprenör med bred erfarenhet i Asien och Europa. Kin Wai grundade sitt första företag vid 23 års ålder och han har sedan dess byggt företag inom internetmedia, mjukvara, gaming och teknik. Han utsågs av media till en av de yngsta verkställande direktörerna för ett börsnoterat företag i Sydostasien när han tog sitt första företag till en framgångsrik börsintroduktion vid 28 års ålder.

Han har hittills lett ett halvt dussin teknikföretag varav sex av dem är noterade på börser i Asien och Stillahavsområdet. På senare tid grundade han Fatfish Internet Group ("Fatfish"), en regional venturebyggare som fokuserar på att bygga internetföretag i Sydostasien och Australien.

Kin-Wai är för närvarande ordförande för iCandy Interactive Ltd (ASX: ICI), en av de främsta spelutvecklingsbolag som har börsnoteras i Sydostasien. Han sitter också i styrelsen för olika publika och privata teknikföretag i Asien och Europa, t.ex. Sedania Innovator Berhad, Lunch Actually Group och iFashion Group.

Dato 'Larry Gan Nyap Liou ("Dato 'Larry"), är utbildad auktoriserad revisor och certifierad managementkonsult. Han tillbringade 26 år på Accenture, världens ledande konsultföretag som Managing Partner för Accenture Asia och mellan 1999 och 2003 förvaltade han företagets mångmiljardfond i Asien och Stillahavsområdet och genomförde investeringar i Kina, Japan, Australien och Singapore. Han hade också många globala ledarroller, konsulterade strategiska projekt för multinationella företag och arbetade med innovativ teknik runt om i världen. Han tjänstgjorde som ordförande för Association in Computer Industry Malaysia ("PIKOM"), vice ordförande för Association of Asian Oceania Computer Industry Organization, och medlem av Minister of Science & Technology Think Tank, Copyright Tribunal, Labuan International Financial Exchange Committee, MIMOS Berhad (Government Technology Research) och Malaysia US Business Council. För närvarande är han ordförande för Rev Asia Berhad och styrelseledamot i minoritetsaktieägaren Watchdog Group och British Malaysian Chamber of Commerce. Han har tidigare varit styrelseordförande i Cuscapi Berhad, Diversified Gateway Solutions Berhad, samt styrelseledamot i Amcorp Properties Berhad, Formis Resources Berhad, Tien Wah Press Holdings Berhad och ASX-noterade iProperty Group Ltd (ASX: IPP).

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Handlingar och upplysningar

Kallelsen och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget två veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida, www.RightBridge.se, senast samma dag.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, poströstningsformulär samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 162 116 245.

_____________________________

Stockholm i september 2023

RightBridge Ventures Group AB

Styrelsen

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios - VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på TwitterInstagram och LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

Kallelse till extra bolagsstämma i Rightbridge Ventures Group AB

Search for something