May 16, 2024
 • 
Press Releases

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB

Aktieägarna i Rightbridge Ventures Group AB, org.nr 559058–5807, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2024 klockan 10:00 hos Advokatfirman Delphi på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 7 juni 2024; samt

(ii) dels senast tisdagen den 11 juni 2024, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Rightbridge Ventures Group AB, ”Årsstämma”, Östermalmsgatan 26a, 114 26 Stockholm eller per e-post till josef.segerlund@rightbridge.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 7 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 11 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida https://www.rightbridge.se/general-shareholders-meeting.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringspersoner

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter

9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

11. Beslut om A) införande av kvalificerat personaloptionsprogram till styrelseledamöter, B) emission av teckningsoptioner som säkringsarrangemang och C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

12. Beslut om A) införande av kvalificerat personaloptionsprogram till vissa anställda, B) emission av teckningsoptioner som säkringsarrangemang och C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Större aktieägare föreslår att advokat Sandra Broneus, från Advokatfirman Delphi, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7b. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Styrelsen består för närvarande av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Större aktieägare föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Bolaget har för närvarande ett revisionsbolag som revisor. Större aktieägare föreslår att Bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha ett revisionsbolag som revisor.

Punkt 9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Större aktieägare föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna Mads Jørgensen, Christopher Bergstresser, Carl Falkenberg, Nora Henriksson och Tord Steinsvik.

Större aktieägare föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja Mads Jørgensen till styrelsens ordförande.

Större aktieägare föreslår vidare att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja revisionsbolaget MOORE Allegretto AB till Bolagets revisor. MOORE Allegretto AB har meddelat att, för det fall MOORE Allegretto AB omväljs till Bolagets revisor, Patrik Ekenberg kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Större aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att arvodet till styrelsens ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11. Beslut om A) införande av kvalificerat personaloptionsprogram till styrelseledamöter, B) emission av teckningsoptioner som säkringsarrangemang och C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Större aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom utgivande av kvalificerade personaloptioner i enlighet med vad som framgår under punkt A nedan till styrelseledamöter i Bolaget. För säkerställande av Bolagets åtaganden under incitamentsprogrammet föreslår större aktieägare även att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under punkt B och C nedan.

A) Införande av Personaloptionsprogram 2024/2027 I till styrelseledamöter

Villkor för Personaloptionsprogram 2024/2027 I till styrelseledamöter

Större aktieägare föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av ett personaloptionsprogram bestående av kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap inkomstskattelagen (1999:1229) (”Personaloptionsprogram 2024/2027 I”), avsett för Bolagets styrelseledamöter.

1. Personaloptionsprogram 2024/2027 I ska bestå av högst 40 637 140 personaloptioner.

2. Rätt att erhålla personaloptioner ska tillkomma följande kategorier:

Kategori

Maximalt antal deltagare

Maximalt antal personaloptioner per deltagare

Maximalt antal personaloptioner per kategori

Styrelseordförande

1

12 104 680

12 104 680

Övriga styrelseledamöter

4

7 133 115

28 532 460

3. Överteckning ska inte kunna ske. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal personaloptioner än vad deltagarna erbjuds.

4. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.

5. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om två veckor efter Bolagets årsstämma 2024.

6. Lösenpriset och det antal nya aktier varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande händelser.

7. Personaloptionerna kan nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med den 1 juli 2027 till och med den 30 september 2027.

8. Personaloptionerna ska regleras i ett särskilt avtal med respektive innehavare. Avtalet ska bland annat innehålla följande villkor:

• Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren;

• Personaloptionerna är knutna till deltagarens anställning i Bolaget och kräver en viss minsta arbetsinsats. Om anställningen sägs upp innan personaloptionerna utnyttjats för aktieteckning förfaller deltagarens samtliga outnyttjade personaloptioner utan rätt till nyttjande.

9. Deltagande i Personaloptionsprogram 2024/2027 I enligt principerna ovan förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Bakgrund och skäl till förslaget

Syftet med Personaloptionsprogram 2024/2027 I är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos styrelseledamöter inom Bolaget. Större aktieägare finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att dessa personer, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagarna och Bolagets aktieägare.

Beredning av förslaget

Förslaget till Personaloptionsprogram 2024/2027 I har utarbetats av Bolagets större aktieägare i samråd med externa rådgivare.

Utspädningseffekt

Om alla teckningsoptioner utfärdade under Personaloptionsprogram 2024/2027 I nyttjas för teckning av aktier kommer antalet utestående aktier att öka med 40 637 140 aktier, vilket motsvarar en maximal utspädning på cirka 6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget på dagen för kallelsen till stämman.

Utestående incitamentsprogram

Bolaget har ett utestående incitamentsprogram, Personaloptionsprogram 2023/2026. Personaloptionsprogram 2023/2026 är riktat till vissa anställda i Bolaget. Totalt är 2 191 304 personaloptioner utestående i Personaloptionsprogram 2023/2026. Varje personaloption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget från och med den 1 september 2026 till och med den 30 september 2026. Teckningskursen för nyteckning av aktie uppgår till 0,1734 kronor.

Utöver ovan har Bolaget inga utestående incitamentsprogram.

Kostnader

Större aktieägare bedömer att Personaloptionsprogram 2024/2027 I kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering, överlåtelse och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.

B) Emission av teckningsoptioner som säkringsarrangemang

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2027 I föreslår större aktieägare att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor.

Bolaget ska emittera högst 40 637 140 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget med rätt och skyldighet för Bolaget att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i Personaloptionsprogram 2024/2027 I. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för det ovan nämnda incitamentsprogrammet.

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier under en nyttjandeperiod som löper från och med den 1 juli 2027 till och med den 30 september 2027 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen för aktierna ska motsvara aktiens kvotvärde.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 406 371,4 kronor (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna).

Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske vederlagsfritt.

Teckningsoptionerna ska tecknas senast tre (3) dagar efter emissionsbeslut på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Överteckning kan inte ske.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Teckningsoptionerna omfattas av ytterligare villkor i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, innefattande sedvanliga omräkningsvillkor som innebär att teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid särskilda bolagshändelser.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

C) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2027 I föreslås att årsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget, direkt eller indirekt, får överlåta aktier och/eller teckningsoptioner som emitterats i enlighet med punkt B ovan till deltagarna i Personaloptionsprogram 2024/2027 I på de villkor som framgår av punkt A ovan.

Särskilt bemyndigande

Det föreslås att Bolagets styrelse eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar av detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12. Beslut om A) införande av kvalificerat personaloptionsprogram till vissa anställda, B) emission av teckningsoptioner som säkringsarrangemang och C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Större aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom utgivande av kvalificerade personaloptioner i enlighet med vad som framgår under punkt A nedan till vissa anställda i Bolaget. För säkerställande av Bolagets åtaganden under incitamentsprogrammet föreslår större aktieägare även att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under punkt B och C nedan.

A) Införande av Personaloptionsprogram 2024/2027 II till vissa anställda

Villkor för Personaloptionsprogram 2024/2027 II till vissa anställda

Större aktieägare föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av ett personaloptionsprogram bestående av kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap inkomstskattelagen (1999:1229) (”Personaloptionsprogram 2024/2027 II”), avsett för vissa anställda i Bolaget.

1. Personaloptionsprogram 2024/2027 II ska bestå av högst 24 209 360 personaloptioner.

2. Rätt att erhålla personaloptioner ska tillkomma följande kategorier:

Kategori

Maximalt antal deltagare

Maximalt antal personaloptioner per deltagare

Maximalt antal personaloptioner per kategori

VD

1

12 104 680

12 104 680

Operativ chef

1

12 104 680

12 104 680

3. Överteckning ska inte kunna ske. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal personaloptioner än vad deltagarna erbjuds.

4. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.

5. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om två veckor efter Bolagets årsstämma 2024.

6. Lösenpriset och det antal nya aktier varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande händelser.

7. Personaloptionerna kan nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med den 1 juli 2027 till och med den 30 september 2027.

8. Personaloptionerna ska regleras i ett särskilt avtal med respektive innehavare. Avtalet ska bland annat innehålla följande villkor:

• Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren;

• Personaloptionerna är knutna till deltagarens anställning i Bolaget och kräver en viss minsta arbetsinsats. Om anställningen sägs upp innan personaloptionerna utnyttjats för

aktieteckning förfaller deltagarens samtliga outnyttjade personaloptioner utan rätt till nyttjande. 9. Deltagande i Personaloptionsprogram 2024/2027 II enligt principerna ovan förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Bakgrund och skäl till förslaget

Syftet med Personaloptionsprogram 2024/2027 II är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos vissa anställda inom Bolaget. Större aktieägare finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att dessa personer, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagarna och Bolagets aktieägare.

Beredning av förslaget

Förslaget till Personaloptionsprogram 2024/2027 II har utarbetats av Bolagets större aktieägare i samråd med externa rådgivare.

Utspädningseffekt

Om alla teckningsoptioner utfärdade under Personaloptionsprogram 2024/2027 II nyttjas för teckning av aktier kommer antalet utestående aktier att öka med 24 209 360 aktier, vilket motsvarar en maximal utspädning på cirka 3,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget på dagen för kallelsen till stämman.

Utestående incitamentsprogram

Bolaget har ett utestående incitamentsprogram, Personaloptionsprogram 2023/2026. Personaloptionsprogram 2023/2026 är riktat till vissa anställda i Bolaget. Totalt är 2 191 304 personaloptioner utestående i Personaloptionsprogram 2023/2026. Varje personaloption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget från och med den 1 september 2026 till och med den 30 september 2026. Teckningskursen för nyteckning av aktie uppgår till 0,1734 kronor.

Utöver ovan har Bolaget inga utestående incitamentsprogram.

Kostnader

Större aktieägare bedömer att Personaloptionsprogram 2024/2027 II kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering, överlåtelse och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.

B) Emission av teckningsoptioner som säkringsarrangemang

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2027 II föreslår större aktieägare att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor.

Bolaget ska emittera högst 24 209 360 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget med rätt och skyldighet för Bolaget att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i Personaloptionsprogram 2024/2027 II. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för det ovan nämnda incitamentsprogrammet.

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier under en nyttjandeperiod som löper från och med den 1 juli 2027 till och med den 30 september 2027 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen för aktierna ska motsvara aktiens kvotvärde.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 242 093,6 kronor (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna).

Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske vederlagsfritt.

Teckningsoptionerna ska tecknas senast tre (3) dagar efter emissionsbeslut på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Överteckning kan inte ske.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Teckningsoptionerna omfattas av ytterligare villkor i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, innefattande sedvanliga omräkningsvillkor som innebär att teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid särskilda bolagshändelser.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

C) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2024/2027 II föreslås att årsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget, direkt eller indirekt, får överlåta aktier och/eller teckningsoptioner som emitterats i enlighet med punkt B ovan till deltagarna i Personaloptionsprogram 2024/2027 II på de villkor som framgår av punkt A ovan.

Särskilt bemyndigande

Det föreslås att Bolagets styrelse eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar av detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagets styrelse föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att möjliggöra betalning vid förvärv av egendom, aktier eller andra andelar i juridiska personer, för att kapitalisera Bolaget och/eller för att på annat sätt utveckla och expandera verksamheten. Nyemission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Enligt 16 kap.

aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Det föreslås att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket samt att styrelsen ska ha rätt att vidta smärre justeringar av incitamentsprogrammet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före stämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt större aktieägares fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Östermalmsgatan 26a, 114 26 Stockholm senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida rightbridge.se och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2024

Rightbridge Ventures Group AB

Styrelsen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB

Search for something