February 29, 2024
 • 
Press Releases

Bokslutskommuniké 2023

PM SWE

Koncernens resultaträkning i sammandrag

okt-dec

jan-dec

TKR

2023

2022

2023

2022

Intäkter

1.029

2.980

6.802

8.445

EBITDA

-2.858

-17.225

-14.579

-23.598

Justerad EBITDA

-1.858

-5.846

-9.205

-12.219

Avskrivningar och nedskrivningar

-951

-53.198

-27.350

-54.208

EBIT

-3.822

-70.426

-41.945

-77.828

Periodens resultat

-22.160

-72.025

-58.254

-67.680

Resultat per aktie

-0,14

-0,49

-0,36

-1,58

KONCERNENS RESULTAT
Tolv månader januari-december2023

INTÄKTER. Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 802 TSEK (8445), en minskning med 19% jämfört med motsvarande period föregående år.


EBITDA. Koncernens EBITDA för periodenuppgick till –14 579 TSEK (-23 598 TSEK). Justerat EBITDA uppgick till –9 205(-12 219 TSEK) exkluderande av EBITDA-förluster för Tricked och engångsposter.


RESULTAT. Koncernens nettoresultat förperioden uppgick till -58 254 TSEK (-67 680 TSEK), en förbättring med 14%.Resultat per aktie* uppgick till -0,36 SEK (-1,58 SEK).

Fjärde kvartalet 2023

INTÄKTER. Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 029 TSEK (2980 TSEK), en minskning med  65% jämfört med motsvarande period föregåendeår.

EBITDA. Koncernens EBITDA för perioden uppgick till –2 858TSEK (-17 225 TSEK). Justerat EBITDA uppgick till –1 858 (-5 846 KSEK)exkluderande engångsposter.


RESULTAT. Koncernens nettoresultat förperioden uppgick till -22 160 TSEK (-72 025 TSEK). Resultat per aktie* uppgicktill -0,14 SEK (-0,49).


*Resultat peraktie: resultatet divideras med genomsnittligt antal aktier förperioden. Det totala antalet aktier i bolaget per den 31 december 2023uppgår till 162 116 244. Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet 2023var 161 446 178. Genomsnittligt antal aktier för 2023 var 161 894 513.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

2 februari: Utfall i företrädesemissionen

7 februari: Rightbridge tecknar licensavtal för världsberömdanon-violence foundation om Knot OK

16 februari: Rightbridges portföljbolag 1337 tecknar avtal medAdventure Box för att främja tillväxten av Kogama plattformen.

22 februari: Rightbridge och Adventure Box ingår strategisktpartnerskap för att utveckla Crazy Frog.

 

Kära aktieägare,

Det har varit en intensiv och omvälvande period sedanoktober 2023 när jag tog över rollen som VD för Rightbridge Ventures. Detfjärde kvartalet, och även inledningen på året har präglats av en storomställning. Vi har på kort tid tagit betydande steg i skapandet av framtidensRightbridge. Ett investmentbolag som äger och förvaltar tillväxtbolag inomgaming, digital media och IP rättigheter.

Vi har på kort tid tagit ett flera viktiga steg föratt förverkliga denna ambition. Samtidigt har kraftfulla åtgärder vidtagits föratt minska exponeringen mot olönsamma tillgångar,  vilket tydligt framgårav rapporten för fjärde kvartalet. En noggrann genomgång av våra innehav hargenomförts. Där värden på tillgångar som inte längre återspeglar sin verkligapotential konsekvent skrivits ned.

Vi har inte bara reviderat och förnyat våraffärsstrategi, utan vi har också genomfört kritiska åtgärder för att optimeravår portfölj och skapa en stark grund för tillväxt.

Vi är nu redo att ta nästa steg, vilket i korthetinnebär ett fokus på att bygga ett ekosystem med tydliga synergier mellan ettantal tillgångar. Vårt ekosystem i dag består av IP-rättigheterna kringfenomenet Crazy Frog, tech /Web 3 och konsultdelen där bland annatutbildningskonceptet med Knot OK ligger. 

Vi har nu en klar strategi framåt och en fastslagenförändringsplan, som bland annat består av tre spännande projekt. Där det enaär Crazy Frog med över 8 miljarder visningar på Youtube, som är ett IP vällämpat för alla former av spel online. Ett annat är flera substantielladiskussioner med aktörer inom gaming för samarbeten. Det tredje är Knot OK (sombygger på den världsberömda revolvern där pipan är en knut), som fortfarande äri konceptstadiet, men intresset för projektet är väldigt positivt. Vi är i fullfärd med att utveckla Knot OK till en säljbar produkt.

Vi har även investerat i Adventure Box-plattformen meden halv miljon månatliga användare. Där ser vi klara synergier med både 1337och Crazy Frog. Vi befinner oss här i  ett utvecklingsstadium där viräknar med att kunna presentera spännande projekt under våren.

Vi har skapat en plattform där innovation ochvärdeskapande står i centrum. Siktet är inställt på att säkra ytterligarefinansiering för att accelerera våra tillväxtambitioner och skapa en solidgrund för tillväxt.

Med en solid grund, passionerat team och spännandeprojekt framåt ser vi fram emot att få bygga det nya Rightbridge Ventures.Tillsammans kommer vi att forma framtiden för bolaget och med godaförutsättningar att leverera en god avkastning till våra aktieägare.

Claes Kalborg

VD

Rightbridge Ventures Group

 

 

KONCERNENS RESULTAT

Koncernens intäkter för fjärde  kvartalet uppgicktill 1 029 TSEK (2 980 TSEK). Största delen till intäktsminskningen är enhänförligt till färre bolag i koncernen.

Externa kostnader (64%) och personalkostnader (36%)under Q4 2023 uppgick till 3 877 TSEK (17 742 TSEK), Minskningen beror påminskad kostnadsbas för koncernen som ett resultat av avyttringar av olönsammatillgångar.

EBITDA för perioden uppgick till -2 858 TSEK (-17 225TSEK) och justerad EBITDA uppgick till -1 858 TSEK (-5 846TSEK). EBITDA förhelåret uppgår till -14 579 TSEK (-23 598 TSEK), där Tricked bidragit med ettnegativt EBITDA på 2 633 TSEK för de första 2 månaderna av året.

Nettoresultatet för Q4 2023 uppgick till -22 160 TSEK(-72 025 TSEK), vilket är hänförligt till nedskrivningar av tillgångar.

Koncernens balansräkning

Som det framgår av koncernens balansräkning per 31december 2023 överstiger skulderna tillgångarna med 10 960 TSEK vilket utgörredovisat negativt eget kapital på koncernnivå. Kortfristiga skulder ärväsentligt högre än omsättningstillgångar. Andra indikationer om väsentligosäkerhet att fortsatt drift förelägger, är nettolånens storlek.

Det negativa egna kapitalet på koncernnivå är ettresultat av en justering av det bokförda värdet av det helägda dotterbolagetIcandy Digital(”ICD”), vars verksamhet bedrivs i Singapore. Det bokförda värdetav ICD uppgick till 31.000 TKR i ingången av 2023. Efter kvartalets slut har delokala revisorerna i ICD’s granskat den underliggande tillgången ESPL som ägstill 17% av ICD och där framgår det att de framtida kassaflödena genererade avtillgången ej är tillfredställande för att motivera värderingen om 31.000 TKRvarpå tillgången har skrivits ned till 0. Denna justering görs i ICD’sårsredovisning för bokslutsåret 2021 varpå det får en signifikant effekt förRightbridges värde av ICD. Justeringen har bokförts mot eget kapital som enrättning av fel från förgående år och tillsammans med valutajusteringar uppgårjusteringen till 45 000 TSEK vilket resulterar i ett negativt eget kapital påkoncernnivå.

Rightbridge har under första kvartalet genomfört enföreträdesemission om 9 721 TSEK för att stärka upp balansräkningen som följdav de nedskrivningar och avyttringar som har gjorts under 2023. Bolaget hargenomfört en stor genomlysning av verksamheten under Q4 och avyttrat icketillfredställande tillgångar samt gjort nedskrivningar av tidigare värderingar.Det egna kapitalet för moderbolaget är ej förbrukat per utgången av 2023.

Styrelsen bedömer och utvärderar förutsättningar förfortsatt drift samt följer löpande väldigt noga finansieringen ochlikviditeten. Styrelsen anser att det finns goda förutsättningar för attgenomföra nyemission och eller lånefinansiering. Därigenom anser sig styrelsenkunna hantera skulderna i takt de förfaller och säkerhetsställa tillräckligkapitalbas. Bokslutskommunikén och koncernredovisningen för år 2023 harupprättats utifrån att fortsatt drift föreligger.

Bolaget har sedan tillträdet av ny styrelse ochledning under hösten 2023 gjort en grundlig genomlysning av verksamheten ochavyttrat tillgångar som inte ligger i linje med den nya strategin eller skrivitner tillgångar vars potentiella framtida kassaflöden inte längre bedöms varauppnåeliga. Som ett resultat av detta har stora nedskrivningar gjorts vilkethar haft en signifikant påverkan på koncernens finansiella ställning.

LIKVIDITET OCH KASSAFLÖDE KONCERNEN

Fjärde kvartalet 2023


Kassaflödet från den löpandeverksamheten uppgick till -1 000 TSEK(-3 582 TSEK). Kassaflödet fråninvesteringsverksamheten uppgick till -22 TSEK (-11TSEK). Kassaflödet frånfinansieringsverksamheten uppgick till 1500 TSEK(2 840 TSEK).


Periodens nettokassaflöde uppgicktill 477 TSEK (-753 TSEK). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 902TSEK (3 068 TSEK). 

Kassan per 31 december 2023 uppgår till 902 TSEK.Efter kvartalets utgång har bolaget avslutat en företrädesemission om 9 721TSEK för att stärka kassan och balansräkningen för att kunna fortsättainvestera i nya tillgångar samt hantera skuldsättningen. Styrelsen utvärderarytterligare finansieringslösningar löpande och ser positivt på att kunna ta inytterligare kapital för att fortsätta finansiera verksamheten under 2024.

LIKVIDITET OCH KASSAFLÖDE KONCERN


Januari –december 2023


Kassaflödet från den löpandeverksamheten uppgick till –10 714 TSEK(-13 180 TSEK). Kassaflödet fråninvesteringsverksamheten uppgick till -30 TSEK (-441 TSEK). Kassaflödet frånfinansieringsverksamheten uppgick till 8728 TSEK (15 039 TSEK).


Periodens nettokassaflöde uppgicktill –2 016 TSEK (1 459 TSEK). Likvida medel uppgick vid periodens slut till902 TSEK (3 068 TSEK). 

MODERBOLAGETS RESULTAT

Moderbolagets intäkter för fjärde kvartalet uppgicktill 0 TSEK (0 TSEK). EBITDA för kvartalet uppgick till –298 TSEK (-317 TSEK)Periodens resultat uppgick till -69 884 TSEK (-102 903 TSEK).

LIKVIDITET OCHKASSAFLÖDE MODERBOLAGET

Fjärdekvartalet 2023


Kassaflödet från den löpandeverksamheten uppgick till -362 TSEK(2097 TSEK). Kassaflödet fråninvesteringsverksamheten uppgick till -1 146 TSEK (0 TSEK) vilket är relaterattill aktieägarlån till dotterbolag. Kassaflödet från finansieringsverksamhetenuppgick till 1 674 TSEK (-162 TSEK). Periodens kassaflöde uppgick till 166 TSEK(1 935 TSEK). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 362 TSEK (2000TSEK). 

Januari – december 2023

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till-2 705 TSEK (-3 292 TSEK). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgicktill -6 107 TSEK (-1 234 TSEK) vilket är relaterat till aktieägarlån tilldotterbolag. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 7 174 TSEK(5  534 TSEK).

Periodens nettokassaflöde uppgick till -1 638TSEK   (1 008 TSEK). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till362 TSEK (2 000 TSEK). 

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Kalborg, VD

Telefon: +46 73 444 55 07
E-post: claes.kalborg@rightbridge.se

Mads Jorgensen, styrelseordförande
Telefon: +45 28 97 15 75
E-post: mvj@bluehorizoninvestment.com


OFFENTLIGGÖRANDE
Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-29 kl 8.32

Bokslutskommuniké 2023

Search for something